• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Ombudsdienst (patiëntenrechten)

BEMIDDELING IN HET ZIEKENHUISMILIEU

De bemiddelaar is er om als schakel op te treden tussen de patiënt, zijn familie en de Europa Ziekenhuizen en te zoeken naar een minnelijk oplossingen in geval van een klacht.
De dienst beheert de klachten gerelateerd aan de Wet op de Patiënten rechten van 22/8/2022.
De aanwezigheid van een bemiddelaar is een legale verplichting in de Belgische ziekenhuizen.

WAT IS DE ROL VAN DE BEMIDDELAAR?

De patiënten kunnen beroep doen op de bemiddelaar wanneer zij van oordeel zijn dat hun rechten niet werden gevrijwaard.
De bemiddelaar luistert, informeert en helpt bij het zoeken van een oplossing tussen de verschillende partijen en biedt ruimte aan voor een dialoog. De bemiddelaar is neutraal en onafhankelijk en onpartijdig. Wanneer de pogingen tot communicatie mislukken biedt de bemiddelaar alternatieven aan. De bemiddelaar formuleert ook aanbevelingen naar de directie ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en de tevredenheid van de patiënt. 

WANNEER KAN U DE OMBUDSDIENST INSCHAKELEN?

Wil u ons iets meedelen, van welke aard ook, dan vragen wij u, indien mogelijk:

 • Eerst contact op te nemen met de betrokken dienst of medewerker: de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u gehospitaliseerd bent geweest, de verantwoordelijke van de dienst opnames en raadplegingen, het medisch secretariaat van uw behandelend arts, de facturatiedienst… Op deze manier krijgt u onmiddellijk de juiste informatie, worden misverstanden opgehelderd en bepaalde oplossingen snel gevonden.
 • Als het gesprek niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met    de ombudsdienst om uw ontevredenheid te uiten door het contactformulier in te vullen.
 • Wanneer u een suggestie hebt tot verbetering of een equipe wil feliciteren.
   

HOE DE OMBUDSDIENST BEREIKEN?

 • via het contactformulier  

 • schriftelijk: Ombudsdienst, Europa Ziekenhuizen, De Frélaan 206, 1180 Ukkel

 • telefonische permanentie maandag 13.30 – 16.30, dinsdag 9.30-12u, woensdag 9.30-12u op het nummer: 02/614.9093.

 • op afspraak: u kan een afspraak maken via het contactformulier of tijdens de telefonische permanentie.

WAT DE ZIEKENHUISBEMIDDELAAR NIET IS

 • De bemiddelaar is geen rechter, hij heeft geen bestraffende rol, de macht die hij heeft hangt af van wat de 2 partijen bereid zijn hem toe te kennen.

 • Niet alle problemen met betrekking tot patiëntenzorg vallen onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst. Hier volgen enkele voorbeelden van situaties en met wie u contact kunt opnemen:

REDEN

BEVOEGDE DIENST

U hebt een medisch dossier nodig 

 

Volg de procedure op de website van het ziekenhuis bij het onthaal en stuur uw aanvraag naar 
medischedossiers@euzh.be

 

U hebt een probleem gehad op de parking

 

Contacteer 
accessparking@europehospitals.be

 

U hebt problemen met uw factuur

Wend u tot de dienst patiënten administratie -facturatie 
patientenadministratie@euzh.be 

https://www.cliniquesdeleurope.be/nl/patientenadministratie-facturen

U hebt een verlies of diefstal geleden

 

Contacteer de juridische dienst: 
Tel 02/614.27.91
https://www.cliniquesdeleurope.be/nl/juridische-dienst

 

U heeft een tolk nodig

 

Contacteer de dienst interculturele bemiddeling 
02/614.91.10
icb@euzh.be
https://www.cliniquesdeleurope.be/nl/interculturele-bemiddeling

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIËNT

UW RECHTEN

 • Zie brochure 

Médiation

Klik hier om de folder te downloaden (.pdf)

Uw plichten

De juiste informatie over uw identiteit geven

-

De interne regels van onze klinieken respecteren

Patiëntencharter: rechten en plichten

(op grond van de wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt)

VAN HARTE WELKOM IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN

Onze prioriteit is u, de patient, actief centraal te stellen in de zorgrelatie door aandacht te geven aan:

 • Uw respect: De diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van de patiënt, zonder enig onderscheid (bijv. sociale klasse, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging,…). De beroepsbeoefenaar deelt met u de informatie mondeling mee in een duidelijke taal.  Vooraleer een behandeling wordt opgestart, dient de zorgverlener uw toestemming te verkrijgen. We garanderen u de toegang tot uw medisch dossier binnen de vijftien dagen na uw aanvraag.
 • De kwaliteit van de zorgverlening: elke patiënt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie.  We zorgen voor een grote samenwerking met de verschillende disciplines en uw huisarts, met strikte naleving van het medisch beroepsgeheim.

Wij vragen van uw kant respect te hebben voor :

 • ons personeel dat te uwer beschikking staat,
 • de andere patiënten,
 • het ziekenhuis, zijn materiaal en regels van de organisatie,
 • de gemaakte afspraken,
 • de bezoekuren,
   

We hopen ook te mogen rekenen op de klaarheid en de juistheid van de informatie die u mee deelt en dat u mogelijke wijzigingen doorgeeft. 

We zouden u ook erkentelijk zijn als u eventueel uw medewerking wenst te verlenen in het kader van wetenschappelijke studies, dit is natuurlijk zonder enige verplichting. 

Het personeel van de Europa Ziekenhuizen verbindt zich ertoe zich maximaal in te zetten om zijn verbintenissen na te komen. Als u niettemin een opmerking, suggestie of klacht hebt, kunt u steeds contact opnemen met de ombudsdienst (mediation@cdle.be 02 614 90 93).

Dit Charter heeft tot doel een echt partnerschap te creëren tussen de verschillende betrokkenen met het oog op een optimale verzorging van onze patiënten in een respectvolle, harmonieuze en efficiënte sfeer.

Uw medewerking verlenen

Licht de zorgverlener in over de juiste en volledige informatie m.b.t. uw gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Op deze manier kunnen wij u de meest optimale verzorging aanbieden. Indien u heeft ingestemd met een bepaalde behandeling heeft u de plicht uw volledige medewerking te verlenen aan deze behandeling en de adviezen van uw arts nauwgezet op te volgen. Neem deel aan onze tevredenheidsenquêtes die periodiek worden georganiseerd. Dankzij uw bevindingen kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

De medewerkers en derden respecteren

Hoffelijkheid en wederzijds respect vormen de basis voor contacten tussen de medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressie of andere vormen van bedreiging. 

Demp het geluid van uw radio, televisie, tablet (bv. iPad), telefoon voor de rust van de medepatiënt en medewerkers.

Beëindig je telefoongesprek of andere activiteit wanneer een zorgverstrekker je zorgen toedient of informatie vraagt over je gezondheidstoestand.

Materialen met zorg behandelen

-

Niet filmen of fotograferen

Het is wettelijk niet toegestaan om artsen of andere medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is een schending van het recht op afbeelding en op privacy.

Maatregelen bij niet nakomen van de plichten

Indien de patiënt zijn plichten niet nakomt dan kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. 

Bij agressie of geweld kan de politie worden ingeschakeld. 

Indien de factuur niet betaald wordt, worden kosten aangerekend en kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden teneinde de inning te bekomen.

Source
Coördinator patiënt gerelateerde ondersteunende diensten
Dernière modification